Consumer Advisory Council

Kinikilala ng Empower ang kahalagahan ng paglahok ng mga kasapi, pangunahing sangkap, at stakeholder sa programa ng PASSE. Bumuo kami ng isang Consumer Advisory Council (CAC) upang matiyak na may pagkakataon ang mga tao na magbigay ng makabuluhang puna at mahalagang impormasyon ng programa sa buong estado. Ang CAC ay tumutulong din na gabayan ang aming misyon upang bigyan ng kapangyarihan ang mga indibidwal na humantong sa mas buong, mas malusog na buhay sa bahay at sa kanilang mga komunidad.

Ang mga miyembro at magulang o tagapag-alaga ng mga bata na kasapi ay karapat-dapat na sumali sa Consumer Advisory Council. Sa pamamagitan ng paglilingkod sa Empower Consumer Advisory Council, ang mga kalahok ay maaaring makatulong na mapabuti ang kalidad ng mga serbisyo para sa lahat ng mga miyembro ng Empower sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga ideya at alalahanin.

Inaanyayahan ng Empower ang aming mga miyembro na makipagtagpo sa amin nang personal upang ibahagi ang kanilang mga opinyon. Sa pulong na ito, sinasabi sa amin ng mga miyembro kung ano ang iniisip nila tungkol sa aming programa. Ginagamit ng Empower ang impormasyong ito upang gumawa ng mga pagbabago sa programa batay sa mga pangangailangan ng mga miyembro. Kung nais mong maging bahagi ng aming Consumer Advisory Council, mag-email sa amin sa Magbigay ng kapangyarihan sa Consumer Advisory Council.