Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng

Hướng dẫn Thực hành Lâm sàng Hiện tại

Trong những năm gần đây, quá trình phát triển các hướng dẫn thực hành lâm sàng đã được đánh giá lại đáng kể bởi các tổ chức chuyên môn quốc gia bao gồm Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ và Viện Y khoa. Với mục tiêu tăng cường tính chặt chẽ và cải thiện tính minh bạch, các tổ chức này đã trình bày rõ ràng các nguyên tắc tạo nền tảng cho việc xây dựng các tiêu chuẩn mới về hướng dẫn. Các Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ (APA) và Học viện Tâm thần Trẻ em và Vị thành niên Hoa Kỳ (AACAP) đều đã công bố các tuyên bố trên trang web của họ để ủng hộ các tiêu chuẩn mới này.

Trước đây Beacon Health Options, Inc. (Beacon) và các công ty kế thừa của nó đã thông qua các hướng dẫn thực hành lâm sàng do APA, AACAP và các tổ chức chuyên nghiệp khác xuất bản. Điều này dựa trên danh tiếng của họ với tư cách là những người đóng góp chính và phát triển các hướng dẫn đại diện cho các tiêu chuẩn chăm sóc được chấp nhận tại thời điểm bắt đầu.

Liên quan đến sự phát triển liên tục của việc phát triển hướng dẫn thực hành lâm sàng kêu gọi các tiêu chuẩn cao hơn về bằng chứng, ngành công nghiệp hiện đang duy trì hoặc sản xuất một số hướng dẫn hạn chế đáp ứng các tiêu chuẩn mới về tính nghiêm ngặt và minh bạch của hướng dẫn. Theo đó, Beacon đã xem xét và thông qua các nguyên tắc sau đáp ứng các tiêu chuẩn đó:

Lưu trữ