Kế hoạch Năng lực Văn hóa

Empower Healthcare Solutions (Empower) tích hợp các khái niệm năng lực ngôn ngữ văn hóa vào các chương trình, dịch vụ, chính sách và quy trình phản ánh sự hiểu biết và tôn trọng các nhu cầu đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của các thành viên, nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan trong việc cung cấp dịch vụ. Điều này bao gồm các cá nhân bị khuyết tật, trình độ tiếng Anh hạn chế, các nhóm dân số cụ thể như Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song tính và Chuyển giới (LGBT), và các cá nhân có nguồn gốc văn hóa và dân tộc đa dạng.

Chương trình Văn hóa và Ngôn ngữ của Empower bao gồm:

  • Nhân viên hoặc nhà cung cấp đã ký hợp đồng có thông dịch bằng miệng qua điện thoại (nếu có) 24 giờ, 7 ngày một tuần bao gồm giới thiệu Ngôn ngữ ký hiệu Hoa Kỳ (ASL)
  • Tính khả dụng của dịch vụ TDD / TYY và / hoặc chuyển tiếp
  • Sẵn có giới thiệu đến các nhà cung cấp mạng cho các dịch vụ bằng ngôn ngữ cụ thể hoặc cho các nhu cầu văn hóa
  • Dịch tài liệu viết theo yêu cầu hoặc yêu cầu
  • Cung cấp tài liệu thành viên bằng ngôn ngữ đơn giản
  • Kiểm tra thành viên đối với các tài liệu bao gồm đánh giá của đại diện thành viên mà các tài liệu / trang web được thiết kế, để đảm bảo tính dễ đọc, tính hữu ích được nhận thức và chúng giải quyết một cách thích hợp sự đa dạng văn hóa của các nhóm dân cư mục tiêu.

Các cơ chế có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, đánh giá bởi các thành viên người tiêu dùng / ủy ban tư vấn, hoặc theo nhóm tập trung, đánh giá nội bộ bởi các nhân viên đa dạng, truy cập vào các trang web để thực hành và sử dụng các công cụ. Kết quả của việc xem xét này sau đó được đưa vào phiên bản cuối cùng của tài liệu.